Dificultats en l'accés a la RHA en dones LGTBI+.

Des d’una perspectiva interseccional, els Drets Sexuals i Reproductius estan condicionats i, per tant, poden ser vulnerats, segons diferents eixos: ètnia, classe, gènere, orientació del desig, diversitat funcional o edat, entre d’altres. Tenint en compte que la nostra societat actual viu sota el mandat de l’heteronormativitat obligatòria, la majoria de serveis d’atenció a la salut sexual i reproductiva estaran també dissenyats i encarats a aquesta. Concretament, el col·lectiu LGTBI s’enfronta a certs obstacles en matèria de DSiR que constitueixen la seva vulneració i la discriminació d’aquestes persones.

Denúncia:

Una dona ens explica que, fa tres anys que la seva parella i ella, dues dones, van començar un procés de Reproducció Humana Assistida a la xarxa sanitària pública. Durant tot aquest procés han viscut diverses situacions, errors i atencions que vulneren diversos drets. En el procés de derivació des de l’ASSIR al centre on es fa l’atenció, hi va haver un error que els va fer perdre cinc mesos. Adonar-se’n i comunicar-ho va portar fins a tres mesos més.

En la primera atenció, l’equip mèdic va fer una valoració de la situació abans d’iniciar el procés, la segona pregunta que li va fer el metge en aquesta primera visita va ser sobre el temps que feia que era homosexual. La dona va preguntar el motiu de la pregunta i els professionals van respondre que era només amb fins estadístics i que “si havia tingut relacions amb penetració, era més fàcil la fecundació”. En aquesta visita els metges van donar unes instruccions a la parella per a fer un seguiment del cicle, abans de les inseminacions, per veure els dies que ovulava; els van demanar que prenguessin la temperatura basal cada dia a la mateixa hora.

Cap de les visites al metge durant els mesos que va durar el procés, van començar puntualment. Sistemàticament el metge feia entre 30 minuts i una hora tard. Van posar una queixa al centre i van rebre una resposta indicant que es farien actuacions al respecte.

El cicle de la dona no semblava estable, així que van demanar un altre cicle amb una medicació reguladora per tal d’estabilitzar-lo. Després de prendre’s la temperatura basal cada dia durant cinc mesos, li comenten que no ho veuen clar i que la volen derivar a un altre hospital, perquè ells/es només fan inseminacions sense estimulació (no fan inseminacions amb estimulació, ni fecundació in vitro). Ella insisteix, que ja que s’està medicant, facin com a mínim una prova. Aleshores ja feia un any que durava el procés i encara no n’havien fet cap.

Finalment, fan la prova. El doctor critica el comportament de la parella, indica que no ho haurien d’estar intentant i, en el moment d’injectar el semen, com que la veu tensa, li diu: “eres una chica difícil”, cosa que, evidentment, no la relaxa gens. Els metges van decidir fer una ecografia prèvia, que no fan normalment. Durant l’ecografia hi havia dos metges i alguna persona més, parlaven entre ells, sense tenir a la parella en compte, fins al punt que li fan mal durant l’ecografia transvaginal, ho comenta, l’ignoren i minimitzen el seu dolor dient que “no n’hi ha per tant, que ja s’acaba”.

La derivació a l’altre hospital triga, però, finalment les truquen. La primera metgessa que les atén tampoc és massa positiva, només parlava ella, els hi feia preguntes que no deixava respondre i acaba determinant que vol fer una histerosalpingografia prèvia a les inseminacions amb estimulació. Ella explica que al protocol del Departament de Salut només es recomana de forma prèvia a la fecundació in vitro, no per a les inseminacions amb estimulació. Ella respon que a l’hospital tenen el seu propi protocol i que “ni es miri el del Departament de Salut”. En aquest moment, ella li aclareix que va ser una de les persones que va participar de l’elaboració del protocol del departament, la metgessa decideix donar-li un espai i la deriva a un altre metge. Des d’aleshores l’atenció ha millorat molt i la parella ha pogut accedir a dues inseminacions amb estimulació fer algunes proves específiques per a descartar possibles problemàtiques relacionades amb la presència d’un mioma en un ovari.

Aquesta situació mostra que no hi ha una garantia real de l’accés ni dels drets de les persones que accedeixen a les tècniques de RHA a través de la xarxa sanitària pública.

Els errors de derivacions i les llistes d’espera allarguen molt els processos de les persones que accedeixen a les tècniques de reproducció assistida, provocant un efecte dissuasiu de les possibles candidates, que no poden esperar tant i marxen per a fer-ho a través de clíniques i hospitals privats. L’atenció ineficient i poc coordinada no garanteix l’accés al servei, recollit a la Llei 11/2014, i sobretot se’n ressenten dones sense parella, parelles de dones, o persones amb capacitat gestant.

Un cop comença l’atenció directa, hi ha un tractament inadequat, especialment pel que fa a l’atenció, però també en els mètodes emprats a la Fundació Puigvert. És a dir, assignen una cita amb el metge, però el metge sempre arriba tard, des de 15 minuts fins a 1 hora, fet que dificulta la conciliació de la vida laboral amb el procés. Es realitzen preguntes inadequades i que no aporten cap informació rellevant per als professionals sanitaris. En moltes ocasions els professionals sanitaris no coneixen les realitats entorn la diversitat afectivosexual i de gènere, fet que provoca que les usuàries hagin de viure situacions incòmodes, on han de respondre preguntes innecessàries o han d’aclarir qüestions pràctiques davant del desconeixement dels professionals sanitaris.

No s’assegura l’equitat territorial; la majoria dels serveis d’accés a les tècniques de reproducció assistida es concentren a Barcelona i, especialment, a la Fundació Puigvert. Aquesta desigualtat no garanteix l’aplicació del protocol i suposa que les usuàries que viuen en punts del territori fora de l’àrea metropolitana, hagin d’acabar acudint a la xarxa privada per a realitzar tot el procés, amb un cost econòmic important, o bé fer llargs desplaçaments pel seguiment fins al centre públic més proper.

 ExtrahospitalarisHospitalaris
Barcelona315
Lleida20
Tarragona41
Girona62

L’aplicació del protocol no s’ajusta a la definició del mateix en molts aspectes, primer perquè no garanteix l’accés a les tècniques de reproducció assistida a qualsevol persona amb capacitat gestant, però també perquè no es desplega pel territori, l’organització és ineficient i provoca llistes d’espera molt llargues, l’atenció és inadequada i no garanteix ni la igualtat ni els mateixos Drets Sexuals i Reproductius.

En alguns centres prioritzen en el seu propi protocol, sense tenir en compte el del Departament de Salut que és el que s’apropa més a un consens entre la comunitat científica i la societat civil. No es prioritza el compliment dels Drets Sexuals i Reproductius de les usuàries en tot moment del procés, sinó que es prioritzen els recursos i necessitats del centre mèdic i dels professionals.

A la denúncia també s’observa la discriminació de famílies LGTBI. Tal com es recull a la Llei 11/2014 del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (article 16.k) s’estableix que en matèria de salut, s’ha de garantir a les dones lesbianes la igualtat d’accés a les tècniques de reproducció assistida. D’altra banda, a la Llei 14/2016, de 26 de maig, sobre tècniques de reproducció assistida (article 6) es reconeix com a usuària d’aquestes tècniques a la dona independentment del seu estat civil i de l’orientació del desig. Un altre aspecte que regula aquesta llei és, en cas que la dona gestant estigui casada amb una dona, aquesta podrà reconèixer la filiació de la criatura nascuda.

Cal destacar que la Llei 14/2016 conté un biaix heteronormatiu, ja que la majoria de vegades que es refereix a la família o parella ho fa al·ludint a la que està formada per un home i una dona i referint-se constantment a la família tradicional com a únic tipus de família. Excepcionalment parla de la dona com a cònjuge a l’hora de reconèixer la filiació amb la criatura. Tanmateix, segons aquesta mateixa llei, necessiten estar casades per a ser reconegudes com a família.

Tenint en compte aquesta falta de visibilització de diversitat familiar, a Catalunya neix la plataforma Campanya feminista pel dret a la reproducció assistida de totes les dones, amb la intenció d’actualitzar el protocol. El 2016 aquest protocol es va renovar amb nous objectius: garantir l’accés als serveis per la xarxa pública a totes les dones independentment de la existència o no de parella i del gènere d’aquesta; garantir que l’accés a aquests serveis estiguin lliures de discriminació; garantir l’accés equitatiu a totes les persones i col·lectius del territori; i que durant tot el procés es vetlli per l’autonomia, la dignitat i la intimitat de les dones (Generalitat de Catalunya, 2016). Malgrat aquest nou protocol, tal com s’observa a la denúncia, cal fer-ne difusió.

Tenint en compte que el protocol renovat contempla tots aquells aspectes a millorar dels serveis de la reproducció humana assistida, es considera que cal assegurar la seva correcta implantació. Cal, en primer lloc, difondre’l i informar el personal sanitari per tal que conegui les diferents famílies que sol·liciten el tractament, per tal que no se sentin discriminades. A la vegada, tota la informació referida a les famílies així com els formularis han d’incorporar aquesta diversitat.

D’altra banda, respecte a les diferències territorials, cal invertir més recursos en la xarxa sanitària pública implantant dues mesures complementàries: disminuir les llistes d’espera i augmentar el nombre de centres en tot el territori. Cal destacar que la disminució del temps d’espera és molt important, donat que per accedir al tractament per la xarxa sanitària pública s’ha establert el límit d’edat de 38 anys. Per tant, cal assegurar la major prestesa a l’hora d’accedir als tractaments. Alhora es considera que s’estarà contribuint a disminuir la sensació d’incertesa i neguit que es pot experimentar al llarg del procés i degut a aquest límit d’edat.

Assegurar aquests tractaments per la xarxa sanitària és una manera de garantir els DSiR de manera equitativa, independentment del lloc de residència o dels recursos econòmics disponibles.

Què fem?

Transformem.

Copyright © 2019 Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears | Política de privacitat i protecció de dades