Política de privacitat i protecció de dades.

 

La present política de protecció de dades de caràcter personal regula el tractament de dades que realitza l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears (d’ara endavant APFCIB).

L’APFCIB observa estrictament la legislació actual en matèria de protecció de dades i, en especial, el Regalment (UE) 2016/676 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en relació al tractament de dades de caràcter personal i a la lliure circulació d’aquestes.

1. IDENTITAT DE LA RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

La Responsable del tractament de les dades personals recollides és la pròpia APFCIB, les dades de la qual són:

ASSOCIACIÓ DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR DE CATALUNYA I BALEARS

NIF. G08914475

Pere Vergés, 1, planta 10, despatx 1

08020 Barcelona

2. IDENTITAT DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES (DPO)

El Delegat de protecció de dades (DPO) és el responsable que vetlla pel compliment diligent de la normativa de protecció de dades de caràcter personal. Pots contactar amb el DPO de l’APFCIB dirigint-te per escrit a l’adreça de correu dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192.

3. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Les dades que ens subministres per diferents mitjans (registre de formacions, ponències, atenció, formularis de contacte, newsletter, etc.) són recollides d’acord amb allò establert en la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal i incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de l’APFCIB amb la finalitat de poder atendre els compromisos generats per la relació contractual que s’estableixi i dins el marc legítim de la mateixa.

En cada situació informem de la finalitat del tractament de les dades, així com d’una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat i dels terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades, sempre que sigui possible. A més, l’APFCIB es compromet a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada, adoptant totes les mesures raonables per tal que es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes

Ens subministres les dades de forma voluntària en tot moment, essent la base jurídica el teu consentiment exprés, i per tant garanteixes que les dades personals facilitades son veraces, reservant-nos el dret a excloure dels serveis a tota persona que hagi facilitat dades falses, sense prejudici de la resta d’accions que procedeixin en Dret.

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.

Únicament es tractaran les dades que ens hagi donat per a la finalitat informada i autoritzada. No es farà cessió de les seves dades a tercers, a excepció que ens ho hagis autoritzat expressament durant la recollida de dades.

4. TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PER A TERCERS

Per a dur a terme les activitats i serveis de l’APFCIB fem ús de serveis (enviament de comunicacions, newsletter, etc.) que es troben allotjades en plataformes tecnològiques d’empreses dedicades a aquesta finalitat. Aquesta gestió de les dades es realitza únicament i exclusiva per a garantir la realització, seguretat i disponibilitat dels serveis que li oferim, garantint que aquestes empreses tecnològiques aplicaran les mesures i millores pràctiques de seguretat de la informació.

Tots els nostres proveïdors de serveis es troben dins de l’espai econòmic europeu o en països que garanteixen el nivell de compliment exigit per la legislació.

No es transferiran les dades personals fora de l’espai econòmic europeu ni de països que no tinguin un nivell de compliment similar o sense disposar de la seva autorització expressa prèvia.

En cas de ser estrictament necessari, es poden informar les dades a bancs i caixes, administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les que calgui la comunicació amb la finalitat de complir amb la legislació vigent o per donar compliment de les obligacions legals i fiscals. De tot això es dona la deguda informació a cada situació.

5. ELS TEUS DRETS

Pot exercitar els teus drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, dirigint la teva petició a l’adreça postal ASSOCIACIÓ DE PLANIFICACIÓ FAMILIAR DE CATALUNYA I BALEARS, Pere Vergés, 1, 10-1, 08020 Barcelona o bé mitjançant el correu electrònic administracio@lassociacio.org

Així mateix, si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets de privacitat, pots presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seva seu electrònica, o de la seva adreça postal.

Recorda que en qualsevol moment pots sol·licitar i obtenir informació de com i per a què estem tractant les dades.

L’APFCIB es compromet a mantenir el secret i la confidencialitat de totes les dades personals de conformitat amb la legislació aplicable; així mateix, es compromet a donar un tractament segur a les transferències que, en certes ocasions, puguin produir-se.

L’APFCIB adopta totes les mesures tècniques i organitzatives que es consideren necessàries per a evitar la pèrdua, ús indegut, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, considerant l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals podrien estar exposades.